ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบและช่องทางการสื่อสารภายใน & การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” กิจกรรมชุมชนคนหลังไมค์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบและช่องทางการสื่อสารภายใน & การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” และกิจกรรมชุมชนคนหลังไมค์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ “We are WU…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล พลังสร้างสรรค์องค์กร” ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของพลังของสื่อบุคคลขณะที่ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ ได้บอกเล่าเรื่องระบบและช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงช่องทางการสื่อสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาพที่ถ่ายสามารถสื่อสารเรื่องราวของข่าวที่เผยแพร่ได้

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มะลิ พุตละพันธ์ และอาจารย์ยินดี วรรณมณี จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา บอกเล่าถึง 5 เคล็ดลับของการเป็นพิธีกร ซึ่งประกอบด้วย 1) การฝึกจิตและเปิดใจ ต้องเปิดใจรักที่จะเป็นพิธีกร มองทุกอย่างในแง่ดี เพราะใจที่ฝึกมาดีจะทำให้เรามีความสุขในการทำงาน ที่สำคัญต้องมีใจจดจ่อในงานที่ทำ 2) ทำความเข้าใจกับงาน ต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลของงาน รวมทั้งทำความเข้าใจถึงลักษณะของงาน เช่น งานรัฐพิธี งานพระราชทานเพลิงศพ จะต้องใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง ศึกษาข้อมูลของบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน และจำเป็นต้องรู้กระบวนการของงานทั้งหมดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน 3) เตรียมการอย่างเหมาะสม การแต่งกาย การพูดจา มารยาททางสังคม การแสดงออก ต้องมีความเหมาะสมกับงาน และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 4) คำและคารมน่าฟัง ต้องคิดก่อนพูด และควรรู้ว่า วาจาใดควรพูด ไม่ควรพูด การใช้อักขระภาษาไทยที่ถูกต้อง ใช้คำที่กระชับ และถูกต้องตามกาลเทศะ การพูดของเราต้องทำให้ผู้อื่นมีความสุข การพูดชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ และ 5) สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาการทำหน้าที่พิธีกรอย่างสม่ำเสมอ

ในตอนท้าย อาจารย์มะลิ พุตละพันธ์ และอาจารย์ยินดี วรรณมณี สรุปว่า พิธีกรจะต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ บุคลิกภาพ ที่สำคัญต้องค้นหาและค้นพบตัวเองในการแสดงออกในฐานะพิธีกร ซึ่งอาจเป็นเพลง ภาษา (อังกฤษ จีน ภาษาท้องถิ่น ฯลฯ) รวมทั้งความรู้รอบตัว เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ร่วมงานมีความสุข และหาเวทีในการทำงานเพื่อเสริมสร้างประการณ์

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
ธีรพงศ์ หนูปลอด และชลธิชา ปานแก้ว ภาพ

TOP