ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง "ศิลปะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การโต้วาที English Quiz : Current World Affairs​ การแข่งขันทำขนมไทย game golf

นิทรรศการวัฒนธรรมจีน ทัศนศิลป์ และการแสดงผลงานของนักศึกษาอีกมากมาย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewNews/733

TOP