ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ

ตามที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้
ก. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นางสาวจารุเนตร สิทธยางกูล
2. อุษณีย์ สดศรีประเวศ

ข. ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวสุทธิดา บุบผา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเริ่มงานวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมา คือ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา


TOP