ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการลงบนเก้าอี้ไม้ยางด้วยสีน้ำพลาสติก ในแนวคิด “สีสันความเป็นภาคใต้” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น. (จำนวน 10 ทีม ทีมละ 3 คน)

2. กิจกรรมเวิร์กช็อปกระดาษทำมือ (Paper Making) สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย คุณปวีณา ศรีวันทนียกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก Webpage Papi Papercraft ทางด้านศิลปะการตัดกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษทำมือ วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น.

3. กิจกรรมวาดเส้นสีน้ำสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.

4. การแสดงผลงานนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

5. กิจกรรมเสวนากับสถาปนิกและกิจกรรม DIY อื่นๆ อาทิ การทำลวดลายบนถุงผ้า การวาดภาพเหมือนหรือภาพล้อเลียน ของที่ระลึกจากฝีมือนักศึกษา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/

TOP