ข่าวทั่วไป

นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริการการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ทีผ่านมา ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

ภาพกิจกรรม

TOP