นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์