ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสร้างสีสันและบรรยากาศในงาน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไป

1. ประเภทการประกวด
1) ประเภทที่ 1 ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
2) ประเภทที่ 2 ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป

2. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
1) วันที่ 15 กันยายน 2559 ประเภทที่ 1 ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
2) วันที่ 16 กันยายน 2559 ประเภทที่ 2 ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
2) เวลาในการประกวด 14.00 – 24.00 น.
3) สถานที่ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
2) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

4. เพลงที่ใช้ในการประกวด
1) ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง โดยในการประกวดรอบคัดเลือก กำหนดให้ใช้เพลงเร็วในการประกวด และรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้เพลงช้าในการประกวด
2) ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน
3) ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ 1 แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)

5. ขั้นตอนการประกวด
1) ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย 30 นาที
2) จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
3) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ 5 คน คือ ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี, ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี, ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ 17 ปี ขึ้นไป และประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไปเพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
4) อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

6. การรับสมัคร
1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 กันยายน 2559
2) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com
โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507
หรือติดต่อ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ โทรศัพท์มือถือ 081-957-5906

7. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนักศึกษา 1 ชุด
3) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

8. เกณฑ์การตัดสิน
1) เกณฑ์การตัดสินการประกวด
1. น้ำเสียงไพเราะ 30 คะแนน
2. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ 30 คะแนน
3. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 10 คะแนน
4. การแสดงออกเหมาะสม 10 คะแนน
5. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง 10 คะแนน
6. การแต่งกาย 10 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ 17 ปี ขึ้นไป
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ใบสมัครออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek5Wrj73Hh_SFYKx5p3Db8Eh2sdFnxZZ5iSFYsEZJ2bnB0Mg/viewform


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP