ข่าวเด่น

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ รับทุนบริดจสโตน 20 ทุน รวม 630,000 บาทเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คุณวิชิต เลิศวงษ์ไพศาล ผู้บริหารโครงการพิเศษ บริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด มอบทุนการศึกษา "ไทย บริดจสโตน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559” ให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และนักศึกษาม.สงขลานครินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร วิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด พร้อมแนะนำการจัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางดำเนินงานของ ม.วลัยลักษณ์ในอนาคต พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณบริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด ที่ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 และหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ โดยการทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สมดังเจตนารมณ์ของทุนการศึกษา

ด้านคุณวิชิต เลิศวงษ์ไพศาล กล่าวว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะขัดสน โดยการดูแลเรื่องทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้นกว่า 6,000,000 บาท เป็นทุนการศึกษาจำนวน 208 ทุน ใน 13 มหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของภาคใต้เป็นของนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ หวังว่านักศึกษาที่รับทุนการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นคนดีควบคู่กันไปด้วย และขอให้นำความรู้ที่มีไปสร้างสรรค์ให้กับสังคม เป็นผู้ทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันพัฒนาให้สังคมร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับทุนการศึกษา ไทย บริดจสโตน จำนวน 20 ทุน ประกอบด้วย นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 7 ทุน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 7 ทุน ทุนละ 30,000 บาท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 6 ทุน ทุนละ 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท และมีนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ รับทุนในครั้งนี้จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 620,000 บาท

ข่าวและภาพโดย นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

TOP