โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "The Mobility Turn: Theory and Research Prospect"