ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี คือ นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์
2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวชิชีววิทยา คือ นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คือ นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP