ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์และสถิติ