ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นนางสาวอรัสรา ยี่สุ่นทรง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความโดดเด่น ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ในอนาคตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงได้ร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ “รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559

ทั้งนี้ มีแนวความคิดที่ยึดหลักธรรมะ และความซื่อตรง เป็นคุณธรรมประจำใจ เชื่อในความดี ยึดหลักปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และแผ่นดินบ้านเกิด

ประมวลภาพ

TOP