นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น