ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์
- มีความรู้และประสบการณ์สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ได้
ภาระงาน
(1) ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)
- สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหามหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ คัพภวิทยา และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรายวิชาที่มีเนื้อหามหกายวิภาคศาสตร์ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยช่วยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนปฏิบัติการ และการออกข้อสอบปฏิบัติการ
- จัดเตรียม Course syllabus, Facilitator’s guide และเอกสารประกอบการสอน ช่วยรวบรวมและผลิตข้อสอบ (ภาษาอังกฤษ 100%) ของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
- ส่งตรวจข้อสอบ รวบรวมคะแนน และตัดเกรดรายวิชาที่ได้รับ มอบหมาย
- จัดทำประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
(2) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)
- มีส่วนร่วมในงานวิจัย/บริการวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์ ตามที่สำนักวิชามอบหมาย
- มีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษาแพทย์
- มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการในสาขาวิชา
(3) ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนงานของสำนักวิชา
- เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ช่วยงานอื่น ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา
- มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยา ทั้งในการสอนและงานวิจัย
ภาระงาน
(1) ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)
- สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาสรีรวิทยา โดยเตรียมและทดสอบปฏิบัติการสรีรวิทยา ร่วมอธิบายและอภิปรายผลการศึกษาปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- จัดเตรียม Course syllabus, Facilitator’s guide และเอกสารประกอบการสอน ช่วยรวบรวมและผลิตข้อสอบ (ภาษาอังกฤษ 100%) ของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
- รวบรวมคะแนน ส่งตรวจข้อสอบ ช่วยประเมินผลการเรียน และจัดทำและสรุปผลการประเมินรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงาน เตรียมเอกสาร เตรียมปฏิบัติการ ร่วมอธิบายและอภิปรายผลการศึกษาปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาสรีรวิทยา ช่วยประเมินผลการเรียนและประเมินรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ประสานงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
- ภาระงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)
- ช่วยงานหรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการในสาขาสรีรวิทยาตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีส่วนร่วมหรือช่วยงานในโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ช่วยงานในโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เข้าอบรมหรือประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสาขาสรีรวิทยาหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)
- เป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เป็นคณะกรรมการหรือเลขานุการฝ่าย ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- คณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย
- ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา
- มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการและงานวิจัย
ภาระงาน
(1) ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)
- สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยช่วยแสดงสาธิตปฏิบัติการ ร่วมตอบข้อซักถาม อธิบายและอภิปรายผลการศึกษาจากปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเตรียม Course syllabus, Facilitator’s guide และเอกสารประกอบการสอน ช่วยรวบรวมและผลิตข้อสอบ (ภาษาอังกฤษ 100%) ของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
- ประเมินผลการเรียนและประเมินรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงาน เตรียมเอกสาร เตรียมปฏิบัติการ ร่วมอธิบายและอภิปรายผลการศึกษาปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน และช่วยประเมินผลการเรียนและประเมินรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกิจกรรมด้านการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
- ภาระงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
(2)ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)
- ช่วยงานหรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิค้มกันตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีส่วนร่วมหรือช่วยงานในโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ช่วยงานในโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เข้าอบรมหรือประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3)ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการฝ่าย ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เป็นคณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย
- ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) หรือเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์แต่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทางสาธารณสุข
ภาระงาน
(1) ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)
- สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1-3 และรายวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ โดยจัดทำ Course syllabus, Facilitator’s guide ผลิตเอกสาร รวบรวม จัดทำข้อสอบ ประเมินผลการเรียน ประเมินรายวิชา ประสานงนกับผู้เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ประสานงานการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดนจัดทำ Course syllabus, Facilitator’s guide ผลิตเอกสาร รวบรวม จัดทำข้อสอบ ประเมินผลการเรียน ประเมินรายวิชา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ภารงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)
- เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนของกลุ่มวิชา
- ช่วยงานกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เข้าอบรมหรือประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในกลุ่มวิชา
(3) ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการฝ่าย ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
- เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เป็นคณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย
- ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับ มอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html" target="_blank">http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 กันยายน 2559
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

TOP