ข่าวเด่น

ม. วลัยลักษณ์จัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่16 ประจำปี 2559 “อ่าน เขียน : เรียนรู้ชีวิต”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 “อ่าน เขียน : เรียนรู้ชีวิต” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดย ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายฯ และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพรและสงขลาเข้าร่วมกว่า 70 คนดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การอ่านเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาบุคคล สมองและประเทศชาติ การอ่านสะท้อนการเขียน และการเขียน คือ การคิด เมื่อคิดเป็น จะทำให้ทำงานเป็น เป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ดังนั้น การจัดค่ายวรรณกรรมวลัยลักษณ์ เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อ่าน เขียน : เรียนรู้ชีวิต ถือเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นนักอ่าน นักคิด และนักเขียน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สร้างโอกาสให้ได้พบกับ นักคิด นักเขียนที่มีผลงานมีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และพลังที่จะสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะการเขียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้จะเป็นแห่งความหวังในวงการวรรณศิลป์ไทยต่อไปในอนาคตการจัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 “อ่าน เขียน : เรียนรู้ชีวิต” ในครั้งนี้ มีวิทยากรนักเขียนที่มีชื่อเสียง เช่น คุณภราดล พรอำนวย นักดนตรี นักเดินทาง “12 คน ค้นโลก จากรายการคนค้นคน” นักเขียน “ลมใต้ปอด” และเจ้าของโปรเจค “มือเย็น เมืองเย็น" นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร์ 50 ช่างภาพของเมืองไทย (จากหนังสือ 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษก) นักเขียนเชิงอนุรักษ์และนักเดินทาง อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลาและประธานสำนักกวีน้อยเมืองนคร อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย(ฌามา) นักเขียนและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ปริทรรศ หุตางกูร นักเขียน ศิลปิน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์ปิติพัฒน์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ(รมณา โรชา) กวี นักเขียน อาจารย์โรงเรียนเสาธงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครูดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าของรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2547 และรางวัลพระราชทานแว่นแก้ว จากสารคดีเยาวชน ปี 2553 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและบอกเล่าประสบการณ์การเป็นนักเขียนกิจกรรมภายในค่ายวรรณกรรมเยาวชนฯ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ-ประสบการณ์ชีวิต กับเส้นทางงานเขียน” โดยวิทยากร คุณภราดล พรอำนวย นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “เยาวชนไทยรักการเขียน : สัมผัสอย่างไรถึงไพเราะ” โดยวิทยากร อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม กิจกรรมเสวนา "บอกเล่า...กว่าจะเป็นนักเขียน" โดยวิทยากร อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย อาจารย์ปริทรรศ หุตางกูรและอาจารย์ปิติพัฒน์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ(รมณา โรชา)จากนั้นภาคกลางคืน มีกิจกรรม “รับขวัญค่าย” โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ อาจารย์ บุญเสริม แก้วพรหม อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย อาจารย์ปริทรรศ หุตางกูร อาจารย์ปิติพัฒน์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ(รมณา โรชา) และคุณจิตตนา หนูณะ กิจกรรม “ดนตรีกวี” โดยคุณภราดล พรอำนวย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมพลังรักการอ่าน การเขียนในเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกิจกรรมนันทนาการ โดยนางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ นายมณเฑียร สุขกุล และนายชัชพล ยิ่งดำนุ่น จากส่วนกิจการนักศึกษาช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2559 กิจกรรม บอกเล่า “แบ่งปัน สร้างงานเขียน” โดย อาจารย์สมใจ สมคิด และการเสนอแนะงานเขียนของเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้แก่นักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ถูกใจวิทยากร จำนวน 12 รางวัล และปัจฉิมโอวาท โดย คุณสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2548 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดค่ายวรรณกรรมวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสำนึกรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการเขียนให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน เยาวชนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนและครูในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาทักษะงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ด้านงานเขียนในรูปแบบค่ายวรรณกรรม การฝึกปฏิบัติ พบปะพูดคุยกับนักเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันจะเป็นการสร้างเยาวชนไทยให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP