ม. วลัยลักษณ์จัดค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่16 ประจำปี 2559 “อ่าน เขียน : เรียนรู้ชีวิต”