ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคลื่นไมโครเวฟและการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับSMEs

ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งประสิทธิภาพสูงด้วยคลื่นไมโครเวฟอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ คือ หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทดลอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฟิสิกส์ iTAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สวทช. วช. และสกว. โดยได้ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และวิศวกรรมของคลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง(SMEs)

ทั้งนี้ ได้นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ The 20th International Drying Symposium (IDS2016) ที่เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น และ The 3rd International Conference on Agricultural and Food Engineering(CAFEi2016) ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เรื่อง Development of industrial prototype of microwave technology for drying of agricultural products และ Low-pressure microwave heating system for drying of swiftlet bird’s nest

ข้อมูลการนำเสนอสามารถดูได้ที่ http://drive.google.com/file/d/0ByGH4fjp78nHT3BYazY1ekFCU0E/view?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/0ByGH4fjp78nHT3BYazY1ekFCU0E/view?usp=sharing

TOP