ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอกให้เกิดเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ และกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความงามและความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลประวัติและภาพถ่ายพอสังเขปเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือสูจิบัตรการจัดการประกวด ส่งไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ หรือ E-mail address: cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP