ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” สร้างการตระหนักรู้การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล