ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” สร้างการตระหนักรู้การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” เพื่อเป็นเวทีสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเขตทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล รวมถึงความสำคัญและสถานการณ์ของพื้นที่หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรภาครัฐ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กล่าวรายงาน และพลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และกรณีศึกษาหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องใน “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่หมู่เกาะกระ รวมถึงการรับทราบถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ร่วมกับมุมมองและการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักศึกษา ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการมองพื้นที่หมู่เกาะกระและทะเลไทยของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำสู่การอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อปณิธานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ต่อไป

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า หมู่เกาะกระ (Ko Kra Archipelago) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่หมู่เกาะ ที่ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินชายฝั่งอำเภอปากพนัง ประมาณ ๕๓ กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศทางทะเลที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่าวไทย ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ได้ช่วยกันผลักดันให้หมู่เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนลำดับที่ ๒,๑๕๒ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่หมู่เกาะกระกำลังจะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในเร็ว ๆ นี้

การจัดกิจกรรมนี้เป็น 1 ใน 3 ของการจัดกิจกรรมในช่วงวันสำคัญทางทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช อันได้แก่ วันทะเลโลก ๘ มิถุนายน วันเกาะกระ ๑๒ สิงหาคม และ วันโลมาโลก ๑๔ เมษายน ของทุกปี ที่ทางสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เสนอเป็นกรอบภาพรวมการจัดกิจกรรมให้ตรงกับวันสำคัญทางทะเล ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเขตทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ความสำคัญและสถานการณ์ของพื้นที่หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการมองพื้นที่เกาะกระและทะเลไทยในหลากหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และกิจกรรมบนเวทีจากคณะนักศึกษาเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสะท้อนผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะทางทะเลที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเลหายากและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภาพรวม

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP