ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มวล. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการลงบนเก้าอี้ไม้ยางด้วยสีน้ำพลาสติก ในแนวคิด “สีสันภาคใต้” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย รร.กัลยาณีศรีธรรมราช รร.เบญจมราชูทิศ รร.ปากพนัง รร.เมืองนครศรีธรรมราช รร.โยธินบำรุง รร.สาธิตเพชรจริก รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 2) กิจกรรมเวิร์กช็อปกระดาษทำมือ (Paper Making) สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย คุณปวีณา ศรีวันทนียกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก Webpage Papi Papercraft ทางด้านศิลปะการตัดกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษทำมือ 3) กิจกรรมวาดเส้นสีน้ำสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) การแสดงผลงานนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5) กิจกรรมเสวนากับสถาปนิกและกิจกรรมการทำลวดลายบนสมุด การวาดภาพเหมือนหรือภาพล้อเลียน
ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และชมผลงานของนักศึกษาจำนวนมาก

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/news_detail.php?news=35

TOP