สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มวล. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช