"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0"