ข่าวเด่น

"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0"เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ซึ่งส่วนแผนงานจัดขึ้น เพื่อการระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปรับระบบโครงสร้าง ทบทวนภารกิจ ระบบบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนด โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และผู้เชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับประเทศ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ” จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมระดมความคิด ชี้แจงแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร” และการนำเสนอผลการประชุมระดมความคิดในหัวข้อดังกล่าวด้วย

การจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561) โดยครั้งต่อไปจะจัดประชุมปฏิบัติการในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP