ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559)


1. กรอบการวิจัย:เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านเกษตรกรรม
2.2 ด้านกรอบงานวิจัย
2.3 ด้านสมุนไพร-อาหาร
2.4 ด้านการท่องเที่ยว
2.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2.6 ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้การแพทย์และสาธารณสุข

3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทหากเสนอเป็นชุดโครงการ ไม่เกินชุดละ 1,000,000 บาท โดยงบโครงการย่อยเท่ากับโครงการเดียวคือ ไม่เกิน 150,000 บาท แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)

4. การนำเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัย (Area based) ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ในการดำเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย-เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย

5. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://drive.google.com/drive/folders/0B8_uT-wQPCzHSlczVG9PMjBfbmc?usp=sharing

 

มีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมลล์ kruedee@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/0B8_uT-wQPCzHSlczVG9PMjBfbmc?usp=sharing

TOP