ทุนวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Deadline: 30/09/59)