ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Deadline: 30/09/59)

เครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมที่เข้าร่วมโครงการ

2. ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Service)

3. ภาคอุตสากรรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยสนับสนุนเป็นเงินสดอย่างน้อย 15% และที่เหลือสนับสนุนสมทบในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (รายละเอียดตามข้อกำหนด TOR)

4. ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ หมายเลขติดต่อ 075-673568 หรือ อีเมลล์ mtsunanta@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) ภาคใต้ตอนบน
เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP