ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "Medicine Towards the AEC"

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "Medicine Towards the AEC" ในวันที่ 16- 17 กันยายน 2559
ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการประชุม
   
16 กันยายน 2559
08:00-08:30 ลงทะเบียน
08:30-09:00 พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09:00-10.30 เล่าเรื่อง-เรื่องเล่า “กว่าจะมาเป็นสำนักแพทย์วลัยลักษณ์”
รศ.นพ. กิจประมุข ตันตยาภรณ์
ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร
ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย
ผู้ดำเนินรายการ: อ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
10.30-10:45 อาหารว่าง
10:45-12:15 Update in Child Health: Practical point in allergic diseases
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
12:15-13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13:00-14:30 Update in Adult Health: Emerging and re-emerging infectious diseases
ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
14:30-14:45 อาหารว่าง
14:45-16:15 เสวนาโลกาภิวัฒน์ “กฎหมายการแพทย์ยุคไอที”
อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส
   
17 กันยายน 2559
08:30-09:00 ลงทะเบียน
09:00-10.30 Update in Woman Health: Role of GPs in maternity care
ศ.พญ.อุ่นใจ กออนันตกุล
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.15 Essential concepts of cosmetic practice for GPs
อ.นพ.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา
12:15-12.30 พิธีปิด
12.30-15.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และชมการนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์วิชาการ
15.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

********************************
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusmdconference.wixsite.com/home

TOP