ข่าวทั่วไป

ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้่นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ และอาจารย์พิชญ์สินี เควด อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

TOP