ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ