ข่าวการศึกษา

กำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 นั้น โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้การรับ ชุดครุยวิทยฐานะ
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

การชำระเงินค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด)

ในวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เตรียมเงินค่าประกันชุดครุย จำนวน 1,000.00 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
• ในวันศุกร์ที่ 7ตุลาคม 2559 (ปิดรับเวลา 18.00 น.) และ
• ภายในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา


หมายเหตุ
1. การ รับ – ส่ง คืนชุดครุย (สามารถรับ - ส่งคืน แทนได้แต่ต้องมีเอกสารที่ทางร้านออกให้มายืนยัน)

2. หากส่งคืนภายหลังจากเวลาที่กำหนด บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจะต้องส่งคืนไปยังร้านอมเรศ
ด้วยตนเอง

3. สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้เช่าชุดครุยวิทยฐานะต้องดูแลรักษาชุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดเงินประกันของท่านไว้ตามราคาที่เกิดการเสียหาย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่


- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 - 7567 – 3648-51
โทรสาร 0 – 7567-3652

- ร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-223 7892 ,
086-777-3164 ,089-188-3832 ,081-6487476 Web Site http://amaresshop.110mb.com/order.htm

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กำหนดการรับชุดครุย

กำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ  


TOP