ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ศึกษาดูงานระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล.ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เพชรา บุคสีทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 6 คน ศึกษาดูงานระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรม

TOP