นักเรียนโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ สนใจศึกษาต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์