ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2560

 เปิดรับข้อเสนอโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2560
(ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติให้มีคุณภาพ
2. สร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค และศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

พื้นที่ในการดำเนินโครงการ
โรงเรียนในสังกัดหรือการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และอื่นๆ

เป้าหมายกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
3. การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
4. การยกระดับความรู้ภาษาไทย
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไม่โกง รู้เท่าทันสื่อไม่เป็นเหยื่อของสังคม)
6. การพัฒนาศักยภาพครู
7. กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของโรงเรียนเป้าหมายและสอดคล้อง
กับความรู้ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดศึกษาพี่เลี้ยงมีอยู่
ทั้งนี้ แต่ละสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ต้องมีกิจกรรมที่จะดำเนินการแต่ละโรงเรียน อย่างน้อย 2 ใน 7 กิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตารีย์ สุทธิจันทร์ หมายเลขติดต่อ 075-673805
หรือ อีเมลล์ charmjuree2522@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดโครงการ

  1. TOR
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เครือข่าย B
  3. link รายชื่อโรงเรียน


Facebook:  https://www.facebook.com/เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน-160547607299096/?fref=ts หรือ http://us-hednet.wu.ac.th/  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://us-hednet.wu.ac.th/

TOP