17 สถานประกอบการร่วมแลกเปลี่ยน โครงการ Coop Engagement 2016 ของม.วลัยลักษณ์