ข่าวเด่น

คณะจากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561”คณะจากสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย นางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 และนางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 2 และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561” ให้แก่คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 90 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่คณะจากสำนักงบประมาณให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งโครงการเชิญคณะจากสำนักงบประมาณมาร่วมประชุมและบรรยายพิเศษฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ตระหนักถึงเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาว่ามีเรื่องใดบ้าง ที่เชื่อมโยงต่อการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีถัดไป และเป็นโอกาสอันดีที่ได้ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ยาวนานด้านการจัดตั้งงบประมาณและเป็นผู้ดูแลด้านการศึกษาโดยตรงมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศ

จากนั้น นางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 2 ได้บรรยายถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 โดยขอให้ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มาเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อให้ได้รับการพิจารณา โดยเน้นย้ำเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญและความพร้อมของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำคณะจากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมและรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียนรวมต่างๆ และบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ทางคณะจากสำนักงบประมาณได้ไปเยี่ยมชมโครงการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ณ หมูบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา และติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP