คณะจากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561”