มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ “Medicine Towards the AEC”