ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ “Medicine Towards the AEC”สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ “Medicine Towards the AEC” เพื่อให้แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ได้ศึกษา ทบทวนและมีความรู้ ความเข้าใจในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคที่ได้มาตรฐานวิชาชีพแพทยสภา ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลิกอร์ จ. นครศรีธรรมราช โดยมี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 263 คน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน

ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย เปิดเผยว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ในกำกับของรัฐบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบใฝ่รู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ ศิษย์เก่า นักศึกษาแพทย์ อาจารย์ และแพทย์ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ และได้ศึกษา ทบทวนความรู้ให้มีความทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ10 ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวทีนี้ จึงเป็นเวทีที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ ผลิตและพัฒนากำลังคน ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้บริการทางวิชาการ อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมโดยการจัดงานประชุมครั้งนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้จัดงาน ในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยความตั้งใจจริง จะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและหน่วยงานที่ท่านสังกัดต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP