อาจารย์ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมระดับปริญญาเอกของ University of Illinois at Chicago