ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ตั้งกรรมการฯพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนฟาร์มฯเป็นแหล่งเรียนรู้นักศึกษา เกษตรกร นักวิจัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อศึกษาและเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมชุดดังกล่าวมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นเป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเกษตรต่างๆ ทั่วประเทศร่วมเป็นกรรมการการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาฟาร์มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเป้าหมายสำคัญของฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นฟาร์มที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ตลอดจนการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วย

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟาร์มหาวิทยาลัยโดยเน้นไปในด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการปศุสัตว์และสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคใต้ นอกจากนี้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะต้องตอบโจทย์ทางการศึกษาด้านเกษตร เป็นเกษตรที่ทันสมัยและเป็น Social Enterprise อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนสามพราน ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไร่กำนันจุล ฟาร์มโชคชัย ตลอดจนฟาร์มชั้นนำของประเทศ เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจของสถานที่ดังกล่าวนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP