ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Lessons from membrane chemistry to phenotypes of transgenic mice"

หน่วยวิจัยอณูเวชศาสตร์และชีววิทยาของมะเร็ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Lessons from membrane chemistry to phenotypes of transgenic mice" บรรยายโดย รศ.ดร.วลี แจ่มอุลิตรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น. โดยการสื่อสารสองทางระหว่าง ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กับห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณาสารและสื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP