ข่าวเด่น

ผู้ช่วยทูตฝรั่งเศส เยือน ม.วลัยลักษณ์ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Stéphane ROY ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ประกอบด้วย Ms.Pauline TURGIS, Head of Campus France Thailand, Mr.Pollawat KANTAPOM, Student Advisor, Campus France ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระบบสหกิจศึกษา โครงการ Cultural Camp ในปี พ.ศ. 2561 และได้เน้นย้ำถึงแผนงานการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยว่า ต่อไปศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า 14 สาขาความเชี่ยวชาญ ให้บริการครอบคลุมพี่น้องประชาชนภาคใต้ตอนบน เป็นแหล่งฝึกฝนของนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการได้ 750 เตียง ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี

สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับประเทศฝรั่งเศสนั้น มหาวิทยาลัยมี MOU กับ University Paul-Valery Montpellier III และ Partnership Agreement กับ Université Toulouse II และมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ศึกษาและตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสจำนวนหลายสถาบันโดยที่ไม่ได้มี MOU มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
ด้าน Dr. Stéphane ROY ได้กล่าวขอบคุณ ม.วลัยลักษณ์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และชื่นชมที่มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสหลายแห่ง มีกิจกรรมความร่วมมือหลากหลาย อย่างไรก็ตามสถานทูตฝั่งเศสให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หากจะพัฒนาหรือขยายความร่วมมือให้เน้นความร่วมมือในลักษณะ Bilateral Collaboration ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) Vising Professor รัฐบาลฝรั่งเศส มีงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์บางส่วน 2.) Mobility Program เน้นกลุ่มนักวิจัย เพื่อศึกษาทำวิจัย หรือพัฒนาโครงการวิจัยเป็นหลัก 3) Exchange Program (students/staff) แลกเปลี่ยนระยะสั้น 3-6 เดือน 4) Joint Degree Program/ Double Degree Program5) PhD Research for Post-Doctoralสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส สามารถ ติดต่อ คุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โทรศัพท์ 02-6272160 หรือ E-mail: bangkok@campusfrance.org

Study in France.pdf

ประมวลภาพ

โดย นางจิราพร กาฬสุวรรณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP