ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 17/2559 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
สาขาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 ราย ดังนี้
002 นายศุกลรัตน์ จันทร์ทอง
003 นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
004 นายนที สาคาร
005 นางสาวชญานีย์ สังวาลย์
006 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
007 นางสาวอาดีละห์ สาและ
008 นางสาววนิดา เล่าซี้

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP