ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน "ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน "ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1" ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณชน สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับปริญญาตรีระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษา การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้

 

1) กลุ่มภาษา ประกอบด้วย (ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย)

1.1 สาขาภาษาไทย

1.2 สาขาภาษาอังกฤษ

1.3 สาขาภาษาจีน

 

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย (ห้องประชุม 2-3 อาคารวิจัยและห้องวัฒนธรรมศึกษา อาคารวิชาการ 1)

2.1 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ /การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

2.2 สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

2.3 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

กำหนดการ

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/viewnews/738

TOP