ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน "ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1"