ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าถวายรายงานฯในงานนิทรรศการ “๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชันย์”เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวสุจินดา ย่องจีน บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง" ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เรื่องจากชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช (ABC มวล. และ สกว.) ที่ได้รับการเรียนเชิญจากศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กรมการข้าว เพื่อรับเสด็จและทูลเกล้าถวายรายงาน แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนิทรรศการ “๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชันย์” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการจัด

นิทรรศการของกรมการข้าวในครั้งนี้ เป็นการเชิญภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมนำเสนอผลงานเด่น การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อนักวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการเพื่อความร่วมมือในการดำเนินงาน ประเด็น "ข้าว" ในโอกาสต่อไป

ภาพข่าวโดย น.ส.สุจินดา ย่องจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/?p=999

TOP