ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ตำแหน่งวิศวกร ส่วนอาคารสถานที่ (ปฏิบัติงานโครงการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายนพพล สรรพกิจผล
004 นายเพิ่มยศ น้อยมา

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง หากผู้สมัครข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP