ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสรรหาสมาชิกอสวท.เมืองคอน