มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง”