ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและการจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและรองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถาน นครศรีธรรมราช อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) คุณหทัยรัตน์ มณเฑียร ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารมูลนิธิบ้านฮอลันดา คุณปณิตา สระวาสี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถาน นครศรีธรรมราชและผู้สนใจเข้าร่วม กว่า 90 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นจุดสนใจ ได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานพิพิธภัณฑ์ และได้แนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต่อไป

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจและให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด ได้ทำการส่งมอบผลงานของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 ชิ้น อันประกอบด้วย เกมส์ไอ้เท่งรัน สื่อ AR วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑสถาน นครศรีธรรมราช สื่อวีดีทัศน์ย้อนรอยการค้าและหนังสื่อเรื่อง ย้อนรอยการค้าเมืองนครศรีธรรมราช ให้แก่พิพิธภัณฑสถาน นครศรีธรรมราช โดยมี นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถาน นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ และร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการพร้อมเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับต่อไป

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แก่นายธีรศักดิ์ แจ้งไสว เจ้าหน้าที่จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และนางสันถัต สารักษ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟัง การบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ การบรรยายในหัวข้อ บ้านฮอลันดา : การวางแนวคิด เนื้อหา และการออกแบบพิพิธภัณฑ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยคุณหทัยรัตน์ มณเฑียร การบรรยายในหัวข้อการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฉบับชาวบ้าน โดยคุณปณิตา สระวาสี และการเสวนา เรื่อง การเตรียมการสำหรับพิพิธภัณฑ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ คุณหทัยรัตน์ มณเฑียร และคุณปณิตา สระวาสี ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP