ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- หากมีประสบการณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสาขากายภาพบำบัดในระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือมีประสบการณ์ทางคลินิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาในการสอนแบบ Active learning การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของรายวิชา PTH-208, PTH-121, PTH 209, PTH-225,PTH-271 การเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดของรายวิชา PTH-393, PTH 394, PTH-495 และรายวิชาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.1 สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารส่วนกลางของรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลในการ ฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด
1.3 สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการตลอดช่วงการเรียนการสอน
1.4 สนับสนุนและรวบรวมเอกสารการประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.5 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อและรับรองอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร
3. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามเกณฑ์การรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด
4. ช่วยงานการจัดทำระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บข้อมูลของสาขาวิชา
5. ช่วยปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัดตามตาราง สนับสนุนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา/คลินิกกายภาพบำบัด
6. สนับสนุนกิจกรรมและภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ภาระงาน
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1.1 สนับสนุนและช่วยเหลือคณาจารย์ในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (SAR)
1.2 รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 ประสานงานคณาจารย์และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ด้านบริการวิชาการ

2.1 เป็นผู้ช่วยในการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย(OHSEC-WU)ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรม เป็นวิทยากรฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม การประเมินราคาให้บริการ ช่วยเหลือติดต่อประสานงานสถานประกอบการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.2 สนับสนุนและช่วยเหลืองานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรทุกโครงการ

3. ด้านการเรียนการสอน
สนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านธุรการการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร

3.1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.2 ประมวลผลคะแนนการประเมินของคณาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
3.3 ควบคุมนักศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.4 ติดต่อประสานงานทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์

4. งานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตร
สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรในทุกโครงการ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 – 12 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 – 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

 


TOP