ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน และมีทัศนคติ
เชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ภาระงาน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
2. สนับสนุนงานด้านแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เช่น การพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษา การผลักดันแผนงานพัฒนาคณาจารย์ เป็นต้น
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาฯ
4. จัดทำระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชาฯ อย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
5. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของสาขาวิชาฯ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สาขาวิชาฯ สำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน และมีทัศนคติ
เชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ภาระงาน
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และไทยศึกษาบูรณาการ)
3. สนับสนุนงานด้านแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เช่น การพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษา การผลักดันแผนงานพัฒนาคณาจารย์ เป็นต้น
4. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของหลักสูตรในกำกับของสาขาวิชาสังคมศาสตร์
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สาขาวิชาฯ สำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน และมีทัศนคติ
เชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ภาระงาน
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
3. สนับสนุนงานด้านแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เช่น การพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การผลักดันแผนงานพัฒนาคณาจารย์ เป็นต้น
4. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของหลักสูตรในกำกับของสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สาขาวิชาฯ สำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน และมีทัศนคติ
เชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ภาระงาน
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
2. เป็นผู้ประสานเพื่อความร่วมมือในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาฯรวมทั้งงานที่ส่งเสริมกระบวนการด้านสหกิจศึกษา
4. สนับสนุนงานด้านแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาฯ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
5. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของหลักสูตรในกำกับของสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สาขาวิชาฯ สำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 – 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 – 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน): สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน): เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP