ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม