ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันมหิดล ถวายสักการะและรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายสมัญญาภิไธยจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานกล่าวเปิดงาน ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา ในฐานะตัวแทนสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยตรีอภิรัฐ อังศุภากร นายแพทย์โรงพยาบาลวชิราวุธและคณะ นายนุกูล พรหมชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นางฐิติกาญจน์ ฉ่ำชะนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าศาลา และคณะผู้บริหาร หน่วยงาน สำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดงาน วันมหิดล 24 กันยายน นี้ เพื่อเป็นการถวายสักการะ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าทรงเป็น “พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ปีนี้ เป็นปีที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานวันมหิดลขึ้น การเกิดประเพณีอันดีงามนี้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะนักศึกษาในสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะได้ตระหนักและสำนึกถึงภารกิจที่ทุกคนพึงมีในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”

จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในหัวข้อ “บทบาทสหวิชาชีพในงานปฐมภูมิด้านการดูแลผู้สูงอายุ” โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม ณ ห้อง 3209 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและทาสีขอบถนน บริเวณอาคารไทยบุรีและอาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP