ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยในงานบุญสารทเดือนสิบ ปี 59มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 ณ ซุ้มกาชาด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการศูนย์การแพทย์ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและ Download Application Walailak Channel ตรวจสุขภาพเบื้องต้่น และกิจกรรมอื่นๆ

โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการศูนย์การแพทย์ โดยได้กล่าวชื่นชมที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรรมในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนคร ประจำปี 2559 พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการศูนย์การแพทย์ให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและผู้มาร่วมงานได้รับทราบ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นโรงพยาบาลขนาด 750 เตียง บนพื้นที่ 405 ไร่ โดยได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2562 โดยจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่และทันสมัย เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ จำนวน 419 เตียง ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ

ประมวลภาพ

TOP