คณะผู้บริหารและพนักงาน ม.วลัยลักษณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี