ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕9 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
ก.รายชื่อ
005 นางกาญจนา ทองทับ
008 นางสาวจารุเนตร ละม้าย
ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
ก.รายชื่อ
004 นายภรัณยู คงทอง
009 นายค่อลิป ปะหยังหลี
100 นายวรรธนัย ปิ่นทอง
ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
ก.รายชื่อ
001 นางสาววนิดา เล่าซี้
002 นางสาวจุฬาลักษณ์ ช่อระชู
006 นางสุนันทา เจียดคง
007 นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์
ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP