ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ