ข่าวทั่วไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,318 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 39 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,265 คน

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) คือ The CLSA Chairman’s Trust ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย จำนวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 16 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ณ โถงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 และจะมีการฝึกซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน วันที่ 7 ตุลาคม 2559

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

1. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต

3. รายนามผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเกียติคุณประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558


TOP