ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เทปบันทึกภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง "การให้กับการเดินทางภายใน" โดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ" ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อปฏิรูปการศึกษา เสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ โดยเชิญอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ บรรยายพิเศษและบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การให้กับการเดินทางภายใน" วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถชมเทปบันทึกภาพการบรรยายพิเศษนี้ ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=4agK6o58Uhs


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=4agK6o58Uhs&feature=youtu.be

TOP