เทปบันทึกภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง "การให้กับการเดินทางภายใน" โดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์