ม.วลัยลักษณ์ จัดทำโครงการแม่พันธุ์และโคขุน(ศรีวิชัย)ประชารัฐ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคขุนอย่างมืออาชีพ