มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโท-เอก บริหารธุรกิจ เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 31 ตุลาคม 2559