ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ 2 แห่งเมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบันชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองแห่ง ประกอบด้วย

1. ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง "Current Issues in Southeast Asian Archaeology" ณ Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA)

2. ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง "Busy Neighbourhood: Peninsular Thailand and the Network of Trade and Social Interaction in the Gulf of Siam since the Iron Age" ณ Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ประเทศสิงคโปร์

TOP